Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor SolarShop.Online

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met SolarShop.online worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met SolarShop.online zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar SolarShop.online Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Solarshop.online.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

3. Bestellingen

Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert. Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte 'Betalingen' te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

 

4. Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

5. Ruilen/Retourneren

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij SolarShop.online en streven ernaar om u ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retour aan te vragen via uw account online en de producten binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we het product terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw leveringsbon. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. Retourkosten worden enkel vergoed indien SolarShop een foutief of beschadigd artikel heeft geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.

 

6. Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie. Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan vooreerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via [email protected] We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met het retourformulier en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 

7. Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkeheid.

 

8. Reglementering inzake afstandsverkoop/herroepingsrecht

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op [email protected] waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken.

Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

9. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Solarshop.online beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

10. Inhoud, prijzen, drukfouten

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

11. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Solarshop.online tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

12. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via [email protected] We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek. Ben je nog niet helemaal tevreden na contact met ons customer service team? Dan kan je je klacht ook voorleggen via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/odr/

 

13. Veiligheid website

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.

 

14. Auteursrecht en kopijrecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Solarshop.online zijn eigendom of staan onder licentie van Solarshop.online of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

15. Reviews

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor het indienen of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze website.Wanneer u een beoordeling indient, aanvaardt u alle voorwaarden van deze regels en stemt u toe om ze na te leven.

a. Wat zijn de algemene richtlijnen omtrent het schrijven van reviews?

We vinden het belangrijk dat onze klanten alle informatie krijgen die ze nodig hebben om met kennis van zaken beslissingen te nemen over onze producten. Alle klanten die een product hebben gekocht, moedigen we aan om hun ervaringen met anderen te delen.

We vragen hen echter om deze eenvoudige richtlijnen te volgen:

Uw beoordeling moet:

Het is daarentegen niet toegestaan dat:

Deze richtlijnen gelden voor elke klantbeoordeling en moeten worden nageleefd naar letter en geest. We bepalen, volgens eigen goeddunken, of een klantbeoordeling deze richtlijnen overtreedt.

b. Hoe kan SolarShop uw beoordeling gebruiken?

U behoudt het copyright van een klantbeoordeling die u indient op onze website.

Maar wanneer u een beoordeling indient:

c. Schending van onze regels en richtlijnen

We behouden ons het recht voor om een klantbeoordeling, volgens eigen goeddunken, te weigeren, te verwijderen of aan te passen, als we van oordeel zijn dat ze in strijd is met deze regels. We verwerpen uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor elk verlies of elke schade die voorkomt uit het gebruik van de klantbeoordelingen door eender welke persoon in strijd met deze regels.Wanneer we van mening zijn dat er zich een schending van deze regels heeft voorgedaan, kunnen we naar goeddunken de actie ondernemen die we aangewezen vinden. Elk verzuim in de naleving van deze regels is een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden die u toelaten om onze website te gebruiken, en kan leiden tot een van deze, of alle, acties:

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor maatregelen die wij zouden nemen als antwoord op overtredingen van deze regels. De maatregelen zijn niet beperkt tot bovenstaande lijst en het staat ons vrij om alle andere maatregelen te treffen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

d. Onze verantwoordelijkheid

Klantenbeoordelingen of ander materiaal dat getoond wordt op onze website, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid ervan. In zoverre dit wettelijk toegestaan is, verwerpen wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en derden die aan ons verbonden zijn, uitdrukkelijk: Alle bepalingen, waarborgen en andere voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of het equity-recht met zich kunnen worden meegebracht Alle aansprakelijkheid voor verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of materiaal dat daarop geplaatst is, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van inkomen, winst, gegevens of klanten.

Niets in deze regels belet het indienen van vorderingen tegen ons wegens door u geleden verlies of schade als gevolg van de niet-naleving van deze regels door ons, en niets in deze regels sluit onze aansprakelijkheid uit in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid in geval van bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamenteel element, noch eender welke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

e. Klachten

Als u een klacht wenst in te dienen over een klantbeoordeling op onze website, stuur dan een e-mail naar [email protected]

 

16. Contactgegevens

Je kan ons contacteren per mail, telefoon, chat of post via onderstaande contactgegevens

 

17. Maatschappelijke zetel

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0875.509.033 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Gent en met btw-nummer 875.509.033

Rekeningnummer ING BE81 3630 6231 1224

 

SolarShop.online
R.Elise
Customer service
Nestor De Tierestraat 126
9700 Eine
België
Tel: +32 488608844

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »